Streszczenie

Morze Bałtyckie podlega silnym wpływom antropogenicznym. W wyniku tego zaburzona została w tym akwenie równowaga ekologiczna, a eutrofizacja jest jednym z najważniejszych ekologicznych problemów. Dopływ substancji biogenicznych do tego morza powoduje między innymi nadmierne rozrastanie się niepożądanych gatunków makroglonów, które gromadzą się wzdłuż linii brzegowej, a zwłaszcza wzdłuż wybrzeży Bałtyku Południowego. W wyniku eutrofizacji zaburzony jest ekosystem, np. populacja ryb, występują masowe zakwity sinicowe w środku sezonu turystycznego. Wszystkie te zjawiska stanowią poważne zagrożenie dla turystyki i w wyniku tego dla gospodarki obszarów leżących na wybrzeżach Bałtyku Południowego, które w dużym stopniu zależą od turystyki.

Projekt WAB ma być przykładem zrównoważonego i zintegrowanego zarządzania strefą brzegową i zasobami wodnymi w regionie Bałtyku Południowego. Projekt, realizowanym z udziałem rolników, ma wykazać jak można zmniejszyć dopływ substancji biogenicznych w wyniku zbierania roślinności z terenów podmokłych i glonów ze strefy brzegowej. W projekcie przetestowane zostaną nowe techniki redukowania dopływu substancji biogenicznych do morza. Ponadto, zebrana biomasa zostanie poddana fermentacji w celu wytworzenia biogazu, który zostanie wykorzystany do produkcji energii. Substancje odżywcze z glonów, w pozostałości pofermentacyjnej, zostaną ponownie użyte jako nawozy, a zanieczyszczenia zaabsorbowane przez biomasę zostaną usunięte z układu.

Bałtyk Południowy jest obszarem, na którym silnie rozwinięta jest sektor turystyki i rekreacji, a glony gromadzące się wzdłuż linii brzegowej mają negatywny wpływ na rozwój tych dziedzin gospodarki. Tak więc założenia projektu, aby zamienić problem w źródło surowca do produkcji energii i zapobiec eutrofizacji na drodze produkcji biogazu mają wiele zalet z punktu widzenia tego regionu:
  • usunięcie fosforu i azotu z Bałtyku Południowego i przywrócenie ich gruntom rolnym, szczególnie iż fosfor jest pierwiastkiem, którego brakuje i który powinien być zachowany ze względu na dobre zbiory w przyszłości
  • zmniejszenie dopływu substancji biogenicznych z gospodarstw rolnych przez wykorzystanie mokradeł (nieużytków)
  • zwiększenie bioróżnorodności poprawę warunków do życia ryb w stadium juwenilnym i innych ważnych dla gospodarki organizmów
  • poprawę warunków rekreacyjnych w strefie brzegowej, a w dalszej perspektywie lokalnych warunków ekonomicznych
  • zmniejszenie wydzielania do atmosfery gazów cieplarnianych z rozkładających się na brzegu glonów.
W podsumowaniu, projekt przedstawia innowacyjne, holistyczne podejście do rozwiązania problemu eutrofizacji przez skonstruowanie cyklu procesów, do tej pory nie zauważonego dla Morza Bałtyckiego. Projekt może w przyszłości być wykorzystany w całym obszarze Bałtyku Południowego, co przyniesie korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne temu regionowi.