KONFERENCJA WAB W BOLESŁAWOWIE, 29.05.2012

Dnia 29.05.2012 r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie (powiat starogardzki) odbyła się II Konferencja WAB zorganizowana przez PODR. Miała ona charakter promocyjno-edukacyjny.

Koordynatorka PODR w projekcie WAB – Danuta Makowska przedstawiła dotychczasową działalność Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w projekcie i osiągnięte rezultaty. Przedstawicielka partnera projektu - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Teresa Jakubowska mówiła o perspektywach rozwoju produkcji biogazu w regionie w świetle najnowszych planów wojewódzkich. Natomiast możliwości finansowania małych biogazowni rolniczych zaprezentowali eksperci Banków: BGŻ S.A i Banku Zachodniego WBK S.A.

Wśród 73 uczestników konferencji zdecydowaną większość stanowili pomorscy rolnicy. Na obszarach wiejskich Pomorza stopniowo wzrasta świadomość ekologiczna i zainteresowanie mieszkańców produkcją biogazu. Rolnicy mogą wykorzystać dostępne dotacje unijne aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i jednocześnie pozyskiwać energię odnawialną (elektryczną i cieplną). W przyszłości doprowadzi to do wzrostu korzyści ekonomicznych wynikających z oszczędności energii konwencjonalnej i sprzedaży energii odnawialnej oraz do dynamicznego rozwoju turystyki w oparciu o coraz lepsze walory przyrodnicze naszego województwa.