SZKOLENIA ZORGANIZOWANE PRZEZ PODR

W okresie: 3 – 6.10.2011 r. przeszkolono w 4 terenowych Oddziałach PODR łącznie 150 rolników i doradców rolniczych. Tematem szkoleń była produkcja biogazu na obszarach wiejskich Pomorza, w oparciu o biomasę, w tym roślin porastających mokradła (nieużytki rolne).