MODELOWANIE RETENCJI AZOTU I FOSFORU NA TERENACH PODMOKŁYCH - PRACA MAGISTERSKA JANA PETERSSONA

Jan Petersson – z Linnaeus University w Kalmar i River Basin District Authority for the southern Baltic Sea napisał  pracę magisterską nt. modelowania retencji azotu i fosforu na terenach podmokłych.

 

Eutrofizacja jest jednym z największych środowiskowych problemów Bałtyku. Dlatego też konieczne jest podjecie kroków w celu zmniejszenia dopływu azotu (N) i fosforu (P) do Bałtyku. Praca dotyczy badania tego wpływu w południowej Szwecji, na którym planuje się ustanowienie 22 obszarów podmokłych z zastosowaniem gotowego modelu opisującego retencję azotu i fosforu na obszarach podmokłych, a także modelu jakości wody. Wyniki wskazują na to, że efektywność retencji  wzrasta ze zmniejszeniem rozmiarów terenów podmokłych przy jednoczesnym zwiększeniu ich liczby. Prezentacja pracy jest dostępny na tej stronie internetowej w zakładce materiały źródłowe/ raporty.